การบริการ และการรับประกัน

การบริการของ "เก้าวารี"          

1. บริการวางระบบน้ำสะอาด และการบำบัดน้ำเสียครบวงจรในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

2. บริการซ่อม และตรวจเช็คระบบกรองน้ำทุกชนิด

3. บริการเปลี่ยนไส้กรองทุกระบบของเครื่องกรองน้ำ

4. บริการทำสัญญาบริการเปลี่ยนไส้กรอง และดูแลระบบเครื่องเป็นรายปี

5. บริการรับออกแบบ และวางระบบโรงผลิตน้ำดื่ม

6. บริการให้คำปรึกษา และดูหน้างานฟรี                     

                                       

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯรับประกันความเสียหายของชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบซึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบจากการผลิต ยกเว้นไส้กรอง

2. บริษัทฯตรวจซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ (ตามข้อ 1.) โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่รับสินค้า

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

1. ความเสื่อมสภาพตามปกติในการใช้งาน

2. เสียหายจากการใช้ไม่ถูกวิธี ฝ่าฝืนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เก้าวารี

3. เสียหายจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า ไฟไหม้

4. เสียหายจากอุบัติเหตุ ความประมาท หรือเจตนาทำให้เสีย

5. เสียหายจากการใช้วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง

 

.